หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดการการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล (อายุ 3 – 5 ปี)
ระดับชั้นประถมศึกษา (อายุ 6 – 11 ปี)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 -14 ปี)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
– ระดับปฐมวัย จัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
– ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
– เวลาเรียน อนุบาล 1-3 เรียน คาบละ 20 นาที เรียนวันละ 3 ชั่วโมง และรับประทานอาหาร-นอน ประมาณวันละ 3 ชั่วโมง
อนุบาล 3 เรียนว่ายน้ำเป็นวิชาพิเศษเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– ช่วงชั้นที่ 1 มีดังนี้
1. ลูกเสือ/เนตรนารี 2. แนะแนว 3. ชมรม/กลุ่มสนใจ 4. ว่ายน้ำ
-ช่วงชั้นที่ 2 มีดังนี้
1. ลูกเสือ/เนตรนารี 2. แนะแนว 3. ว่ายน้ำ 4. ชมรม/กลุ่มสนใจ
-ช่วงชั้นที่ 3 มีดังนี้
1. ลูกเสือ/เนตรนารี 2. แนะแนว 3. ว่ายน้ำ 4. ชมรม/กลุ่มสนใจ

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี
ระดับชั้นอนุบาล1-2-3 = 600 ชั่วโมง/ปี
ช่วงชั้นที่ 1 – 2 (ป.1-6) = 1,200 ชั่วโมง/ปี
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) = 1,200 ชั่วโมง/ปี

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเปิดทำการสอน 3 ระดับ
ระดับอนุบาล 1-3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

การรับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง
อนุบาลตั้งแต่ 2ขวบ 6 เดือนขึ้นไป
ประถมปีที่1 ตั้งแต่อายุ 6 ปี

หลักฐานการสมัคร
– สำเนาสูติบัตร
– ทะเบียนบ้าน
– ป04 จากโรงเรียนเดิม (ป2-ป6)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

วันรับสมัคร
– ภาคเรียนที่ 1 : ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
– ภาคเรียนที่ 2 : ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน

เปิดเรียน
– ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม
– ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม

เวลาเรียน
– อนุบาล 8.00-15.00 น.
– ประถม-มัธยม 8.00-15.50 น.
– หยุดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ