โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนกันตะบุตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นการจัดการการเรียนรู้สู่คุณภาพของคนไทยที่เก่ง ดี มีความสุข มีมาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารและครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาที่ดี มีความรู้อันเป็นสากล ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพและจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน