กิจกรรมวันดื่มนมโลก และ ชมสวนสัตว์ดุสิต

เมื่อวันที่ ๑ มิถุุนายน ๒๕๖๑  สวนสัตว์ดุสิตร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดงานวันดื่มนมโลก  ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยโรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ได้นำนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว