ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนกันตะบุตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประธานนักเรียนได้แก่  เด็กหญิงเจษณี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

รองประธานนักเรียน(คนที่ ๑) ได้แก่  เด็กชายปฏิภาณ  พิวงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

รองประธานนักเรียน(คนที่ ๒) ได้แก่ เด็กหญิงกนกวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒