สำนักงานเขตดุสิตและสาธารณสุข๓๘

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันนี้โรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตดุสิตโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

และอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ ได้มาตรวจสอบเรื่องสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน