การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนกันตะบุตร  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้รับคัดเลือกจากระดับห้องเรียน  เป็นตัวแทนของแต่ละระดับชั้นร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมและการโหวตเลือกประธานเครือข่าย ปีนี้ดังนี้

ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รุ่นที่ 12

ประธานได้แก่   พล.ต. สุภาพ. ทองขาว
ผู้ปกครองของเด็กชายอจลวิชญ์ ห้วยระหาญ ป.3

รองประธานคนที่ 1. นางจิตรา. คงสำราญ
ผู้ปกครองของเด็กชายเจษฎา. คงสำราญ ป.6

รองประธานคนที่ 2. นางยิ่งลักษณ์. สินธุโร
ผู้ปกครองของเด็กชายชินวัตร. สินธุโร