คนดีศรีกันตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

คนดีศรีกันตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2560
ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์
เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงานวันครอบครัว
9 กุมพาพันธ์ 2561 ได้แก่
เด็กหญิงศุภาวีย์ ภานุเวศ ม.3
เด็กชายรณชัย นิลบุตร ม.3