การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนกันตะบุตร  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้รับคัดเลือกจากระดับห้องเรียน  เป็นตัวแทนของแต่ละระดับชั้นร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมและการโหวตเลือกประธานเครือข่าย ปีนี้ดังนี้ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รุ่นที่ 12 ประธานได้แก่   พล.ต. สุภาพ. ทองขาว ผู้ปกครองของเด็กชายอจลวิชญ์ ห้วยระหาญ ป.3 รองประธานคนที่ 1. นางจิตรา. คงสำราญ ผู้ปกครองของเด็กชายเจษฎา. คงสำราญ ป.6 รองประธานคนที่ 2. นางยิ่งลักษณ์. สินธุโร ผู้ปกครองของเด็กชายชินวัตร. สินธุโร

Continue reading