กิจกรรมวันดื่มนมโลก และ ชมสวนสัตว์ดุสิต

เมื่อวันที่ ๑ มิถุุนายน ๒๕๖๑  สวนสัตว์ดุสิตร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดงานวันดื่มนมโลก  ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ได้นำนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Continue reading


ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนกันตะบุตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธานนักเรียนได้แก่  เด็กหญิงเจษณี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ รองประธานนักเรียน(คนที่ ๑) ได้แก่  เด็กชายปฏิภาณ  พิวงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ รองประธานนักเรียน(คนที่ ๒) ได้แก่ เด็กหญิงกนกวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

Continue reading


สำนักงานเขตดุสิตและสาธารณสุข๓๘

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันนี้โรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตดุสิตโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ ได้มาตรวจสอบเรื่องสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

Continue reading


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนกันตะบุตร  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้รับคัดเลือกจากระดับห้องเรียน  เป็นตัวแทนของแต่ละระดับชั้นร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมและการโหวตเลือกประธานเครือข่าย ปีนี้ดังนี้ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รุ่นที่ 12 ประธานได้แก่   พล.ต. สุภาพ. ทองขาว ผู้ปกครองของเด็กชายอจลวิชญ์ ห้วยระหาญ ป.3 รองประธานคนที่ 1. นางจิตรา. คงสำราญ ผู้ปกครองของเด็กชายเจษฎา. คงสำราญ ป.6 รองประธานคนที่ 2. นางยิ่งลักษณ์. สินธุโร ผู้ปกครองของเด็กชายชินวัตร. สินธุโร

Continue reading